ر رو

از طریق نوک زبانتان سقف دهان خود را . و یر ر! لر, ) ت و ت%دا ل 0 ، ظ# ن * راد د ٢٠١٢ ودرا ٢٠١٣ یزر 5ا ن˚ # ،6 ار# ،یڑ وھد رو و ر ن7 رز% رو( ˚ ر ٹ˘ بو ٢٠١۴ [email protected]

2023-02-04
    تعلم الاكسل ج
  1. ـد شـ
  2. 1 هزار بازدید 1 سال پیش
  3. ان و رو?
  4. 7 :܏܉ ۲يضاو࠶܁ا ࠡلرؿ
  5. خبرگزاری مهر
  6. د مارورˆ
  7. ˚ ت+ر ˚ا ر˚ م$ˆ و ˇ ˆ˙ ˘ ٣;