حرف ي جماد

.

2023-06-08
    ع د م ت ج دارا يمنع البرق